Hoe wordt Uw kind begeleid ?

Omdat ouders terecht veel aandacht verwachten voor hun kind en om ieder kind zo optimaal mogelijk te begeleiden:

– Proberen wij de grootte van de klassen te beperken.

– Wij bieden differentiatie aan in tempo en moeilijkheidsgraad

– Een kind met problemen wordt besproken op het zorgoverleg tussen klastitularis en zorgcoördinator.
Indien nodig wordt de hulp ingeroepen van het CLB.
De ouders worden steeds ingelicht.

– Idem voor de spraakproblemen… na de ouders te hebben geraadpleegd kan een logopedist ingeschakeld worden.

– In de loop van het schooljaar wordt het leestechnisch niveau van elk kind afzonderlijk door de directie bepaald via een leestest. Nadien worden de leesgroepen samengesteld volgens de individuele leesvorderingen.

– Gedurende het schooljaar worden alle kinderen in groep of individueel getest voor hoofdrekenen (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, breuken). Zo kan men de rekenvordering goed volgen.

– Er wordt vanaf de kleuterschool een individueel begeleidingsdossier voor Uw kind aangelegd. Er worden schoolrijpheidstoetsen afgenomen door de leerkrachten kleuteronderwijs.

– De ouders kunnen op de rapportbesprekingsavonden vernemen hoe ze eventueel kunnen helpen hun kind betere resultaten te laten behalen.

– Het C.L.B. (centrum voor leerling begeleiding) beschikt over lokalen op het terrein van de school. Gelieve eerst een afspraak te maken.

– Op vraag van de leerkracht en de directie, met uw goedkeuring, onderzoekt het C.L.B. de leerresultaten van Uw kind. Ze geeft de nodige grondige adviezen over de eventuele (leer)problemen. Uw kind wordt ook medisch onderzocht.