Uw kind had een ongeval op school…

Wat moet u doen om in orde te zijn voor de schoolverzekering ?
Het formulier van ETHIAS dat u van de school krijgt, moet dezelfde dag nog door de dokter , tandarts, spoeddienst … ingevuld worden en dringend aan de school terugbezorgd worden. De daarmee gepaard gaande kosten voor de dokter, de apotheek, het ziekenhuis moet u eerst zelf betalen.
Vervolgens wendt u zich met al de betaalde rekeningen tot uw mutualiteit en meldt u dat het om een schoolongeval gaat. De mutualiteit betaalt u een gedeelte van de gemaakte onkosten terug. De kosten die niet door uw mutualiteit worden terugbetaald zullen vergoed worden door de schoolverzekering. U dient aan de mutualiteit een overzicht te vragen met vermelding van het remgeld en de niet terugbetaalde onkosten.
Dit attest bezorgt u zo spoedig mogelijk aan de school zodat het elektronische dossier kan aangevuld worden.
Opgelet! Wanneer u de documenten zelf zou opsturen naar Ethias loopt u de kans dat het fout loopt en dat uw kosten niet zullen vergoed worden.
De school doet de verdere afhandeling met de verzekeringsmaatschappij ETHIAS.
Ethias zal de door u de gemaakte onkosten vergoeden.

Indien het een ongeval betreft met langdurige nazorgen dan kunnen de onkosten reeds gedeeltelijk worden doorgegeven. Ook dan dient steeds dezelfde weg afgelegd te worden. U wendt zich eerst tot de mutualiteit, vraagt een attest met de gemaakte onkosten en geeft dit af op het secretariaat van de school.